تعداد موقعیت های قابل انجام

موقعیت خرید مجموع
موقعیت فروش

وجه آزاد

0

اونس

زمانمبلغتعدادنوع سفارشنمادشماره
نمادخریدفروش
جمع
شمارهنمادنوع سفارشتعدادمبلغزمان
شماره سفارشقراردادوضعیتنوع عملیاتتعدادقیمتزمانمحل انجام سفارش
موجودیوجه آزادمجموع موقعیت هاوجه تضمین اولیهحداقل وجه تضمینوضعیت
لیست خرید ها و فروش ها در حال ارسال
ردیفزمانمبلغتعدادنوع سفارشوضعیتحذف
شماره سفارشقراردادخطازمان
سود زیان (ورژن جدید)
مجموعریال
سود وزیان (ورژن قدیم)
مبلغ سود و زیان معاملات امروز شما (محاسبه موقعیت ها با آخرین قیمت معامله شده می باشد)
مبلغ سود و زیان معاملات آخرین روز شما (محاسبه موقعیت ها با آخرین قیمت معامله شده می باشد)
مجموع